Specjalizacje

slupy

Służebność przesyłu

strop

Prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami

szachownica3

Spory sądowe

luski

Obrót specjalny i dostęp do broni palnej

Prawo Nieruchomości

Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji nieruchomościowych, jak również w doradztwie na rzecz osób fizycznych w sprawach takich jak zasiedzenie, zniesienie współwłasności czy uzyskanie odszkodowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Doświadczenie w  doradztwie polskim i zagranicznym inwestorom nabywającym nieruchomości na terenie Polski pozwala mi oferować sprawdzone rozwiązania pozwalające na sprawną realizację przedsięwzięć budowlanych. Praktyczne podejście do prawa nieruchomości staram się również prezentować w artykułach publikowanych w prasie, a także w podręczniku „Prawo nieruchomości” (Warszawa 2010), którego jestem współautorem.

Doświadczenie zdobyte w obszarze prawa nieruchomości obejmuje m.in. następujące czynności:

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence)
 • Obsługa transakcji typu share deal oraz asset deal
 • Pomoc prawną w sporach między najemcami i dzierżawcami a właścicielami nieruchomości
 • Opracowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości
 • Reprezentacja w postępowaniach o ustalene warunków zabudowy, wydanie pozwolenia na budowę w tym na obszarach objętych ochroną konserwatorską
 • Reprezentacja w sporach o ustalenie opłaty adjacenckiej i planistycznej, jak również podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste
 • Doradztwo w sprawach reprywatyzacyjnych
 • Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania
 • Reprezentacja w sprawach o podziału nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu, jako instytucja prawa cywilnego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2008 r. Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego istotą jest korzystanie z infrastruktury służącej do przesyłu energii elektrycznej, gazu lub płynów.

Właścicielom nieruchomości, na których znajdują się elementy sieci energetycznej (np. słupy energetyczne, stacje transformatorowe), gazociągi, wodociągi etc. przysługuje trzy rodzaje roszczeń:

– roszczenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

– roszczenie z tytułu utraty wartości nieruchomości,

– roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe (do 10 lat wstecz dla właścicieli będących osobami fizycznymi i 3 lat dla właścicieli nieruchomości będących osobami prawnymi);

Moje doświadczenie w tym segmencie prawa nieruchomości obejmuje pomoc w ustanowieniu służebności przesyłu zarówno w formie aktu notarialnego, jak i sądownie. W pierwszym przypadku negocjowałem również wysokość wynagrodzenia za korzystanie ze służebności, dbając, by odpowiadało ono warunkom rynkom.  Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwoliło poznać mi każdy element taktyki stosowanej przez przedsiębiorstwa przesyłowe, co pozwoliło mi zaproponować moim klientom skuteczną strategię zarówno na etapie negocjacji z przedsiębiorcami przesyłowymi, jak i na etapie postępowania administracyjnego, jak postępowań przed sądami administracyjnymi.

Reprywatyzacja
Z tematyką reprywatyzacyjną (“grunta warszawskie”) zaznajamiałem się już w okresie aplikacji radcowskiej, na początku asystując mojemu patronowi w postępowaniach sądowych w tym obszarze. Moje doświadczenie w tym zakresie obejmuje następującego rodzaju postępowania :

 • stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy (a także organu II instancji) odmawiających ustanowienia własności czasowej czy dzierżawy wieczystej nieruchomości,
 • zwrot nieruchomości odebranych w trybie przepisów dekretu Bieruta,
 • o wypłatę przez Miasto Stołeczne Warszawa odszkodowania za utracone mienie,
 • o odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu przejęcia nieruchomości przez państwo
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej odnośnie składników mienia nie objętych dekretem PKWN oraz o odszkodowanie w przypadku nabycia składników mienia przez osobę trzecią
 • postępowania administracyjne dotyczące bezprawnych decyzji wywłaszczeniowych,
 • prawy zwrotu nieruchomości niewykorzystanych na cel wywłaszczenia,
 • postępowania sądowe o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa w razie braku możliwości zwrotu nieruchomości wywłaszczonej bezprawnie bądź niewykorzystanej na cel wywłaszczenia.

 Prawo spółek

Kompetencję w zakresie prawa spółek budowałem współpracując z sieciowymi kancelariami prawnymi, obsługując przede wszystkim angielsko- i niemieckojęzycznych klientów korporacyjnych. Moje portfolio zawodowe w tym obszarze obejmuje:

 •  Doradztwo przy wyborze formy korporacyjnej, opracowanie umowy spółki wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądem rejestrowym
 • Przygotowanie dokumentów wewnętrznych spółki, w tym regulaminów rady nadzorczej i zarządu oraz procedur wewnętrznych
 • Przygotowywanie uchwał organów spółki
 • Przeprowadzanie procesu podwyższenia i obniżenia kapitału
 • Przeprowadzenie procesu umarzania udziałów lub akcji
 • Doradztwo przy czynnościach takich jak aport, sprzedaż i nabycie udziałów

Sprawy osobiste

Bogate doświadczenie procesowe pozwala mi skutecznie reprezentować klientów również w sprawach dotyczących ich osobiście,. m.in. wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych oraz spraw spadkowych.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się rekompensata za szkodę i krzywdę, jakiej doznał na skutek udziału w wypadku nie ze swojej wyłącznej winy.

Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

Reprezentuję osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych dochodząc świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku – zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, utracone dochody, rentę, koszty przygotowania do innego zawodu, itd.

Zadośćuczynienie pieniężne należy się również rodzinie i bliskim osoby, która zginęła na skutek wypadku. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.Obok zadośćuczynienia za śmierć zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności z polisy OC, powinien: – zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł; – wypłacać osobie alimentowanej przez zmarłego rentę; – renty mogą żądać inni bliscy, którym zmarły dostarczał środków utrzymania; – sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny „stosowne odszkodowanie”, jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 kodeksu cywilnego).

 

Prawo dostępu do broni palnej

Doświadczenie w reprezentowaniu posiadaczy broni ( myśliwych, strzelców sportowych oraz kolekcjonerów broni) przed organami Policji oraz sądami administracyjnymi w sprawach objętych zakresem ustawy o broni i amunicji pozwoliło mi zbudować kompetencję w tym obszarze prawa przekładającą się na unikalne i skuteczne rozwiązania napotykanych przez posiadaczy broni problemów. Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych w obszarze ustawy o broni i amunicji, prawa łowieckiego oraz towarzyszącym ich aktów wykonawczych powoduje, iż jestem w stanie z wyprzedzeniem minimalizować pojawiające się ryzyka prawne. Jestem autorem szeregu artykułów z zakresu regulacji dostępu do broni palnej publikowanych na łamach „Braci Łowieckiej”, „Strzału” oraz „Broni i Amunicji”.

Moje portfolio zawodowe w zakresie prawa dostępu do broni palnej obejmuje reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami Policji oraz sądami administracyjnymi, do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie w sprawach dotyczących broni palnej.