Reprywatyzacja

reprywatyzacja bartosz bacia

Reprywatyzacja
Z tematyką reprywatyzacyjną (“grunty warszawskie”) zaznajamiałem się już w okresie aplikacji radcowskiej, na początku asystując mojemu patronowi w postępowaniach sądowych w tym obszarze. Moje doświadczenie w tym zakresie obejmuje następującego rodzaju postępowania :

  • stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy (a także organu II instancji) odmawiających ustanowienia własności czasowej czy dzierżawy wieczystej nieruchomości,
  • zwrot nieruchomości odebranych w trybie przepisów dekretu Bieruta,
  • o wypłatę przez Miasto Stołeczne Warszawa odszkodowania za utracone mienie,
  • o odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu przejęcia nieruchomości przez państwo
  • o uzgodnienie treści księgi wieczystej odnośnie składników mienia nie objętych dekretem PKWN oraz o odszkodowanie w przypadku nabycia składników mienia przez osobę trzecią
  • postępowania administracyjne dotyczące bezprawnych decyzji wywłaszczeniowych,
  • prawy zwrotu nieruchomości niewykorzystanych na cel wywłaszczenia,
  • postępowania sądowe o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa w razie braku możliwości zwrotu nieruchomości wywłaszczonej bezprawnie bądź niewykorzystanej na cel wywłaszczenia.